Projekt čumil

Projekt čumil reflektuje na tupé čumenie dnešných odborníkov na prvú zdôvodnenú systémovú alternatívu a jeho odstraňovanie cez princípy úžery a šikany. Snahou je odstraňovať ho ignoráciou, zavádzaním, vyhýbaním sa odbornej debate a vytváraním kolektívnych záverov bez udania objektívnych argumentov. Čiže spájaním sa za takýmto účelom a všetkým, čo je znakom tejto nižšie rozobranej problematiky. Fakt, že je to jedinou podobnou vecou z globálneho pohľadu som ukázal viacerými spôsobmi v publikáciách. Snahou projektu čumil je napriek takýmto snahám dnešných odborníkov a politikov dostať celkový projekt akoukoľvek cestou do odborných diskusií, čo je jediná šanca zastavenia tohto procesu jeho likvidácie a potvrdenia mojich slov o jeho teoretickej hodnote. 

Vopred upozorňujem, že viem o tom, že riešenie niečoho takého a ukazovanie takejto podstaty fungovania našej spoločnosti nie je po vôli mnohým. Tiež viem, že ma za to mnohí budú chcieť odsúdiť a mnoho ľudí asi tuší, že iba cez takéto činy a skutky sa dostávali k postaveniam a kariéram. Odbornosť a schopnosť argumentovať však takto nezískajú a preto sa to dá ukázať v odborných diskusiách. Klamať sa dá, dokonca aj cez úžernícky režim a môže to byť považované za šikovnosť, čo je často realitou tejto doby. Preto je mojou snahou dostať projekt do diskusií a tam si ho obhajovať. Lebo iba touto cestou prídeme k tomu, kde sa dnešná odborná verejnosť a osobnosti vyprofilované týmto režimom v skutočnosti nachádzajú a čo je podstatou ich postavenia. Takto sa teda dá ukázať odbornosť a ich doterajšie skutky a činy, ktoré teda rozoberiem aj tu, všetko vlastne len potvrdzujú.  

Dôvod, prečo viem šikanu a úžeru v pracovných procesoch v rámci dnešného režimu ukázať je ten, že som ju neustále riešil a nikdy sa nenechal nejako zotročiť a zatlačiť do kúta. Pri každej nespravodlivosti a nečestnom jednaní, na čom sú dnešné pracovné procesy založené, som sa ozval a snažil sa to ukázať. Týmto spôsobom som bol schopný vytvárať výsledky práce, ktoré ukzaujem z rôznych oblastí tak z geografického ako aj profesijného života, ako aj rôznych pozícií v rámci kolektívov(manažérskych ako aj pozície člena, ktorý sa týmto stal nepohodlným). No a paradoxne práve toto riešenie a takýto postoj k otrokárskemu režimu mi umožnili vytvoriť nadčasový projekt, ktorý je teda sám o sebe dôkazom správnosti môjho postoja. Túto zložitú a asi menej prebádanú problematiku mám vzhľadom na množstvo aktivít, ktoré som vykonával hlavne počas rozvoja projektu(ale aj z geografického pohľadu), podrobne rozobranú na samostatnom mieste.


Podrobným autentickým rozborom som chcel ukázať, ako sa kolektívy a komunita dokáže za účelom odstránenia a likvidácie niekoho spájať. Dôležité je to, že najčastejšie si to zlíznu tí lepší a je to logicky tolerované neprirodzenými hierarchiami, na ktorých je dnešný režim postavený a ktorý je takto iniciátorom takéhoto spôsobu fungovania. Ukazoval som to v aktivitách, kde sa to dá cez objektívne veci, výsledky práce a empirické dôkazy. Avšak v rámci mojich publikácií aj cez príslovia a porekadlá, ktoré sú medzi obyčajnými ľuďmi fungujúcimi vo výrobných procesoch. Je to skutočne bežná súčasť dnešného sveta a režimu a vo viacerých oblastiach som sa to snažil spojiť s výsledkami práce, individuálnymi schopnosťami a tým, že to kolektívy a komunity vedeli robiť cez neskôr preukázateľné klamstvá, ktoré teda riešim následne a až cez retrospektívny pohľad. Pri hrozbe postavenia, z mocenských a ideologických dôvodov, dokázalo práve vytváranie virtuálnej reality a kolektívneho zavádzania ľudí spájať. V nejakých prípadoch boli moje tvrdenia už v stave doslova dokázateľnosti a nepriepustnosti. Takto často fungujú kolektívy a komunity, na tomto princípe fungujú výrobné vzťahy v rámci kapitalistického režimu, čo má teda objektívny dôvod, ktorý som tiež rozobral. 

Samozrejme nepochybujem, že to pre mnohých znie pranoidne, alebo čudne. Avšak iba postavenie sa tejto realite mi umožnilo dostať projekt do tejto podoby. Vysvetlil som to však z mnohých pohľadov a je to vlastne logický dôsledok dnešného režimu. Cestou von je teda projekt kooperativizmus, ktorý tlakom na fungovanie trhového mechanizmu a nevyhnutnosti tlakov na zefektívňovanie bude tlačiť na prirodzené hierarchie a na elimináciu fungovania spoločnosti na takomto princípe. Mal som možnosť to ukázať cez oblasti fungujúce na náboženskej ideológii, ktoré fungovanie takéhoto princípu života veľmi umocňuje a čo zrejme umožnilo predložiť to v takto dôkaznej forme.


Základný výsledok riešenia a rozboru tejto problematiky

Tieto veci sa teda dajú rôznym spôsobom preukazovať a interpretovať, avšak najdôležitejšie je, že sa dajú najlepšie vidieť cez makroekonomické analýzy. V mikrosvete je možné jednotlivca v prípade spoločenskej potreby klamať, odstavovať, prípadne ovplyvňovať nejaké faktory. Čo už teda asi je zjavnou súčasťou môjho boja a sprievodným faktorom tohto projektu. Ale v analýzach makroekonomického svete to možné nie je. A to je dôvodom, prečo je projekt kooperativizmus sprevádzaný prvou makroekonomickou analýzou, ktorá skutočne sedí a dajú sa z nej vytvárať objektívne závery. Dostal som sa k nej práve cez riešenie a nezakrývanie si očí pred takýmito javmi.

Projekt kooperativizmus je dnes jedinou zdôvodnenou systémovou alternatívou azda z každého pohľadu. Cez skúsenosti v praxi, historické skúsenosti ale doslova aj empirickým spôsobom. Predbehol som ním dnešných odborníkov azda o generáciu a aj to je dôvodom ich doterajšieho správania sa a konania, ktoré ako uvidíme, je v skutočnosti založené tiež len na princípoch šikany a úžery voči niekomu. Čo by malo ďalej potvrdzovať závery, že dnešná spoločnosť, jej princípy a asi aj problémy, skutočne hlboko súvisia s existenciou tohto fenoménu. Dnešní odborníci a riadiace štruktúry sú výsledkom tohto fungovania a ich správanie iba kopíruje to, na akých princípoch sa dostávali k svojim spoločenským postaveniam. Nekompetentnosťou, neschopnosťou posudzovať a triediť informácie a ničením a ruinovaním práce iných, na čom sa momentálne aj pri mojom projekte dokážu spájať. Teda šikanou voči iným. Sú vlastne výsledkom úžerníckeho režimu a na tomto vychovaní.


Úžera a šikana v odborných a politických kruhoch

Snaha o napojenie projektu na dnešné politické štruktúry trvá mnoho rokov a pripomínam jej priebeh..

Na začiatku rozvoja projektu, ktorý mal jednoznačné znaky nadčasovosti a jedinečnosti už pri napísaní knihy Kooperativizmus v roku 2015, som prosil o pomoc aj preto, lebo som chcel veci ďalej rozvíjať. Bol som pre tento režim neprijateľným. Nakoniec sa mi teda dostávalo iba kolektívnej ignorancie napriek takýmto znakom projektu a ja som to musel rozvíjať často v ťažkých podmienkach pre takúto vec popri práci zahraničí. Nakoniec možno aj to pomohlo v tom, že viem problematiku úžery a šikany zabudovanú v tomto režime podrobne rozobrať a podať spôsobom, ako som podal. Udržiavanie si vnútornej slobody bolo pre tento rozvoj nevyhnutným a s tým skutočne úzko súvisí tento fenomén.

Pripomínam, že medzičasom som mal možnosť na nejakých diskusiách rozprávať aj s nejakými politikmi, avšak tí sa na tento level odbornosti zjavne nechytajú a neustále bol odtiaľ vyháňaný. V podstate sa len skrývali za prívržencov a neustále utekali od témy. Ale aj preto je to potrebné dostať do kľudných odborných diskusií a na takýchto podujatiach na to niet priestor. Ale ako uvidíme, práve toho sa politici dnes boja a snažia sa to hodiť do autu. Zrejme aj zneužívaním likvidácií na princípoch, ktoré som rozobral a ktoré sa na mojej osobe momentálne dejú vo veľkej miere v bežnom živote.

Treba ešte raz povedať, že nič podobné ani z globálneho pohľadu doteraz neexistovalo a neexistuje ani z malej časti. To som ukázal viacerými nepriamymi spôsobmi a ide o objektívny fakt. Aj preto vychádzam zo všetkými informáciami aj okolo rozvoja tohto projektu, lebo ako celok to skutočne môže ukázať hrozby doby a jej skutočnú tvár. Asi je logické, prečo sa odborníci a novodobé osobnosti mojej prítomnosti v politike a odborných diskusiách, kde neriešia okrem svojho ega a hádok vlastne nič iné, boja ako čert kríža. Ale asi je logické, že to takto rozpracovaný projekt zastaviť už nemôže a dúfam, že aj s pomocou čitateľov a ľudí, ku ktorým sa to dostane, to dokážeme.

Vyzerá to tak, že sa do politiky, odborného sveta a medzi kruhy, ktoré sa dnes podieľajú na riadení krajiny a rozhodovaní o jej budúcnosti, dostávajú iba pokrytci, pätolízači, podvodníci, prípadne bezcharakterní karieristi. Je to základný problém a dôsledok tohto úžerníckeho režimu a okrem iných vecí aj to projektom čumil definitívne ukážeme. Pričom je na to už dobre nabehnuté a vlastne doterajšie kroky týchto kruhov moje slová a predtuchy iba potvrdzovali a potvrdzujú.

Projektom čumil ideme tieto veci definitívne preskúmať a overiť. Začnem ho komunikáciou s odborníkmi so SAV, ktorí sa k tomu vyjadrili presne podľa princípov komunitnej úžery a šikany. Spojili sa a bez argumentov sa to snažia odstaviť. Na čo som samozrejme reagoval a chcem od nich, aby si svoje slová vedeli zastať a rozobrať. Dokonca som to prirovnal ku krčmovým rečiam a to sa na vedeckých pracovníkov a verejnú odbornosť zjavne nehodí. Snahou je hneď po ich reakcii overiť, či si spoločne niečo len vymysleli pre nejaký cieľ, alebo skutočne sú ich slová kryté argumentmi..

Maily a komunikácia so SAV a nejakými médiami, ktoré predchádzali vzniku projektu čumil...Politici a odborníci sú na princípoch úžery a šikany vychovaní, sú produktom toho zločineckého režimu a takýmto spôsobom tlačia na moju elimináciu. Čo sa bude dať dokázať iba v odborných diskusiách, na ktoré teda tlačím a ktoré môžu definitívne preukázať podstatu týchto štruktúr.